Kiedy policjant może zatrzymać dowód rejestracyjny?

0
Kiedy policjant może zatrzymać dowód rejestracyjny

Kiedy można stracić dowód rejestracyjny?

Przy rutynowej kontroli, nawet jeżeli przepisy drogowe nie zostały naruszone polskie prawo przedstawia argumenty, w których policjant może zatrzymać dowód rejestracyjny. Dla zainteresowanych jest to Prawo o ruchu drogowym, czyli tzw. kodeks drogowy. Zapis o tym mówiący znajdziemy w artykule 129, punkcie 2.

„Policjant, w związku z wykonywaniem czynności określonych w ust. 1, jest uprawniony do zatrzymania, w przypadkach przewidzianych w ustawie, dokumentów stwierdzających uprawnienie do kierowania pojazdem lub jego używania oraz karty kierowcy(…)”

Ściślej na temat dowodów rejestracyjnych mówi artykuł 132:

„Policjant zatrzyma dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe) w razie:

  1. stwierdzenia lub uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd:
  • zagraża bezpieczeństwu w szczególności po wypadku drogowym, w którym zostały uszkodzone zasadnicze elementy nośne konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy,
  • zagraża porządkowi ruchu,
  • narusza wymagania ochrony środowiska;

2. stwierdzenia, że pojazd nie został poddany badaniu technicznemu w wyznaczonym terminie lub termin badania nie został wyznaczony prawidłowo;

3. stwierdzenia zniszczenia dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) w stopniu powodującym jego nieczytelność;

4. uzasadnionego podejrzenia podrobienia lub przerobienia dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego);

5. stwierdzenia, że badanie techniczne zostało dokonane przez jednostkę do tego nieupoważnioną;

6. nieokazania przez kierującego dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzającego opłacenie składki tego ubezpieczenia, jeżeli pojazd jest zarejestrowany w kraju, o którym mowa w art. 129 ust. 2 pkt 8 lit. c;

7. uzasadnionego przypuszczenia, że dane w nim zawarte nie odpowiadają stanowi faktycznemu.”

Policjant zatrzyma dowód rejestracyjny w przypadku stwierdzenia, że pojazd nie ma wymaganego badania technicznego lub zostało ono przeprowadzone przez jednostkę do tego nieuprawnioną. Również gdy pojazd nie nadaje się do poruszania po drogach, albo gdy uzna, że pojazd zagraża środowisku.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here